Soubory PDF ke stažení
Legislativa EU

NR (ES) č. 561 / 2006

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

NR (EU) č. 165 / 2014

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ...

NR (ES) č. 1071 / 2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
kterým se zavádějí spol. pravidla týkající se závaz. podm. pro výkon povolání podnikatele v siln.dopr.

NR (ES) č. 1072 / 2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

NR (ES) č. 1073 / 2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

NR (EU) č. 2016 / 403

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU),
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel Unie
Legislativa CZ

Nařízení vlády č. 589 / 2006

NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 168 / 2002 Sb.

kterým se stanoví způsob org. práce a prac. postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopr. prostředky

Vyhláška 209 / 2018 Sb.

Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

NOVÉ - účinnost od 1.10.2018

Zákon 361 / 2000 Sb.

Se změnami platnými od 1.10.2018.
Červeně označeno - zrušuje se
Zeleně označeno - vstupuje v platnost
Účinnost od 1.10.2018

Zákon 56 / 2001 Sb.

Se změnami platnými od 1.10.2018.
Červeně označeno - zrušuje se
Zeleně označeno - vstupuje v platnost
Účinnost od 1.10.2018

Zákon 13 / 1997 Sb.

Se změnami platnými od 1.10.2018.
Červeně označeno - zrušuje se
Zeleně označeno - vstupuje v platnost
Účinnost od 1.10.2018

Vyhláška č. 294 / 2015 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 341 / 2014 Sb.

Vyhláška o schvalování tech. způsobilosti a o tech. podmínkách provozu vozidel..
Účinnost od 1.10.2018

Zákon č. 111 / 1994 Sb.

Zákon o silniční dopravě

Zákon č. 247 / 2000 Sb.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 470 / 2012 Sb.

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Vyhláška č. 104 / 1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 156 / 2008 Sb.

Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

Vyhláška č. 478 / 2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Zákon č. 250 / 2016 Sb.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vyhláška č. 522 / 2006 Sb.

Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Vyhláška č. 277 / 2004 Sb.

Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
VDO Siemens
Stoneridge


DOHODA ADR

ADR 2017

Zdroj: MD ČR

Část 1


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Část 2


KLASIFIKACE

Část 3


VYJMENOVÁNÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ A VYNĚTÍ Z PLATNOSTI PRO OMEZENÁ A VYŇATÁ MNOŽSTVÍ

Část 3.2.2.


Tabulka B: Abecední seznam látek a předmětů ADR

Část 3.3


ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO URČITÉ LÁTKY NEBO PŘEDMĚTY

Část 4


USTANOVENÍ O POUŽÍVÁNÍ OBALŮ A CISTEREN

Část 5


POSTUPY PŘI ODESÍLÁNÍ

Část 6


POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A ZKOUŠENÍ OBALŮ, VELKÝCH NÁDOB PRO VOLNĚ LOŽENÉ LÁTKY (IBC), VELKÝCH OBALŮ A CISTEREN

Část 7


USTANOVENÍ O PODMÍNKÁCH PŘEPRAVY, NAKLÁDKY, VYKLÁDKY A MANIPULACE

Část 8

PŘÍLOHA B
USTANOVENÍ O DOPRAVNÍCH PROSTŘEDCÍCH A O PŘEPRAVĚ

Část 9


POŽADAVKY NA KONSTRUKCI A SCHVALOVÁNÍ VOZIDELOstatní

TRACE

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006
za účelem usnadnění jeho harmonizovaného prosazování při silničních kontrolách